Algemene Voorwaarden For Conference B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door For Conference geleverd worden. De getoonde voorwaarden zijn een beknopte versie. Indien u de volledige Algemene Voorwaarden wenst te ontvangen, kunt u hiervoor een verzoek per mail indienen via info@forconference.nl.

Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van For Conference zijn vrijblijvend, tenzij in schriftelijke vorm anders is overeengekomen. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

Artikel 3 Prijs en betaling
Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst
Indien en voor zover de tussen leverancier en klant gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur. De duur van de overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode, tenzij klant of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid en overname personeel
De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 6 Privacy en gegevensverwerking
Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal de klant leverancier desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van leverancier door klant worden verwerkt, ligt volledig bij de klant. Klant staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
Artikel 7 Beveiliging

De door of vanwege leverancier aan klant verstrekte toegangs- of identificatie codes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

Artikel 8 Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting
Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die klant aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldoen.

Artikel 9 Risico-overgang
Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op klant op het moment deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant zijn gebracht

Slotbepaling
For Conference heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.