De webshop van For Conference is een BtoB webshop. Het herroepingsrecht (o.a. recht van retour) is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Algemene Voorwaarden For Conference B.V.

De getoonde voorwaarden zijn een beknopte versie. Indien u de volledige Algemene Voorwaarden wenst te ontvangen, kunt u hiervoor een verzoek per mail indienen via info@forconferenc.nl.

ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij For Conference goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van For Conference zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

Prijs en betaling
Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.

Duur van de overeenkomst
Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.
De duur van de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode, tenzij klant of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

Vertrouwelijkheid
Klant en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijker wijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven.

Privacy en gegevensverwerking
Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal de klant leverancier desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van leverancier door klant worden verwerkt, ligt volledig bij de klant. Klant staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

Beveiliging
De door of vanwege leverancier aan klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting
Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die klant aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan.

Risico-overgang
Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op klant op het moment deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant zijn gebracht

KOOP VAN APPARATUUR

Koop en Verkoop
Leverancier verkoopt de apparatuur en/of andere zaken naar aard en aantal zoals schriftelijk overeengekomen.
In de verkoopverplichting van leverancier zijn niet begrepen montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.
In de koopprijs van de apparatuur en/of zaken zijn niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d. Deze kosten worden in voorkomend geval aan klant in rekening gebracht.

Garantie
Leverancier zal zich er naar beste vermogen voor inspannen materiaal- en fabricagefouten in de verkochte apparatuur en/of andere verkochte zaken, alsmede in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze fouten binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij leverancier zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is leverancier gerechtigd de apparatuur en/of de zaken kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur en/of zaken. Dataconversie die nood- zakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier. De garantie- verplichting vervalt indien fouten in de apparatuur, zaken of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien klant zonder toestemming van leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. Leverancier zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

Slotbepaling
For Conference heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.